Červená (17 Rokov a viac)

Do tejto kategórie patria strážkyne (mladé ženy) a roveri (mladý muži) vo veku nad 17 rokov.  Ich mottom je: ”Slúžiť!”   Je to ich posledná formácia podľa skautskej metodológie.

Sľub strážkyň a roverov je: 

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Strážkyne

Strážkyne sú mladé ženy, ktoré sa formujú v špecifickom prostredí a tým je ohnisko. Je miestom stretávania a púte dievčat s rovnakými ideálmi. Strážkyňa je dievčaťom pozorným, bdelým a vždy pripraveným počúvať. Snaží sa byť pozornou k ostatným, slúžiť a byť prítomnou všade tam, kde je to potrebné. Počas rokov v Ohnisku sa strážkyňa učí byť vnímavou vo svojom živote, schopnou objaviť cestu, ktorú pre ňu Boh pripravil, aby išla cestou osobného rastu, v duchu jednoduchosti a podstaty. Komunita, Cesta a Služba sú tri piliere strážkyň. Žiť v Komunite, ísť a získať skúsenosti na Ceste a vybrať si Službu.

Ak chceš patriť k našim strážkyniam, zažiť naplnenie svojho života, patriť do skvelého spoločenstva a vyformovať sa do života pridaj sa k nám. 

Roveri

Rover slúži svojmu blížnemu, vlasti, Cirkvi. Je teda vzorným bratom všetkých ľudí, vzorným občanom a vzorným kresťanom. Služba druhým ľuďom pomáha rozvíjať jeho charakter, schopnosti a učí ho byť zodpovedným. Rover sa prostredníctvom služby učí zodpovednosti vo svojich povinnostiach, štúdiu alebo zamestnaní, ako budúci rodič, ako občan a vedúca osobnosť. Ako brat všetkých ľudí rozvíja svoje individuálne schopnosti v spoločenstve roverov-v klane, kde sa pre svoju službu formuje v troch stupňoch, najprv ako rover ašpirant, potom ako rover vo formácii, a napokon ako rover v službe.

Svoju individuálnu formáciu ukončí rover odchodom z klanu, keď sa stáva roverom RS. V priebehu pôsobenia v klane sleduje rover cestu, ktorou sa v tejto etape života uberá, rozvíja svoje schopnosti a charakter pre službu, ktorú sa dobrovoľne rozhodol vykonávať.

Základnými atribútmi roveringu sú teda Cesta, Spoločenstvo a Služba. Aby rover svoju individuálnu formáciu úspešne zavŕšil, sleduje na svojej ceste 5 základných cieľov: zdravie, zručnosť, osobnosť, zmysel pre službu, zmysel pre Boha.

Pridaj sa k našim  roverom, ak sa chceš vyformovať na plnohodnotného muža a byť nápomocným aj iným.